Zhōng huá zì jīng
中 华 字 经

dì yī bù fen
第 一 部 分

qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiāng xīng chén mì bù dǒu bǐng zhǐ háng
乾 坤 有 序 , 宇 宙 无 疆 , 星 辰 密 布 , 斗 柄 指 航 。
zhòu bái yè hēi rì míng yuè liàng fēng chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎng
昼 白 夜 黑 , 日 明 月 亮 , 风 驰 雪 舞 , 电 闪 雷 响 。
yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng
云 腾 致 雨 , 露 结 晨 霜 , 虹 霓 霞 辉 , 雾 沉 雹 降 。
chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春 生 夏 长 , 秋 收 冬 藏 , 时 令 应 候 , 寒 来 暑 往 。
yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
远 古 洪 荒 , 海 田 沧 桑 , 陆 地 漂 移 , 板 块 碰 撞 。
shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng
山 岳 巍 峨 , 湖 泊 荡 漾 , 植 被 旷 野 , 岛 撒 汪 洋 。
bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰 川 冻 土 , 沙 漠 沃 壤 , 木 丰 树 森 , 岩 多 滩 广 。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng
鸟 飞 兽 走 , 鳞 潜 羽 翔 , 境 态 和 谐 , 物 种 安 详 。
xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形 分 上 下 , 道 合 阴 阳 , 幽 冥 杳 渺 , 天 体 著 彰 。
níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng
凝 气 为 精 , 聚 能 以 场 , 缩 浓 而 质 , 积 微 显 量 。
huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng
化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成 象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。
zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng
终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 , 动 静 恒 常 。
wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng
唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没 齿 难 忘 。
xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互 访 。
zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng
隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。
zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng
尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。
yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。
qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng
秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。
chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。
fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。
xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。
dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng
定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。
biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng
扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。
hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng
河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng
诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。
shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng
笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。
jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng
荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。
bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng
虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。
fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng
凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng
自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。
tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng
亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng
府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。
xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng
悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng
灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng
斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。
qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng
蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。
qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng
奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng
杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。
yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng
芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。
diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng
碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。
pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng
葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng
桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。
bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng
菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。
kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng
蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。
yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。
ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng
鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃 。
yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng
蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。
wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng
猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。
shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng
砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。